Συμβουλευτικές

  • Αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδομής και συστημάτων
  • Εντοπισμός περιοχών βελτίωσης και προτάσεις εκσυγχρονισμού
  • Σχεδίαση λύσεων βασισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης
  • Εισαγωγή διαδικασιών που σκοπό έχουν την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της βέλτιστης χρήσης των υποδομών και συστημάτων.

Διαχείρισης Υποδομών

  • Εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.
  • Αναβάθμιση και συντήρηση συστημάτων και υποδομών
  • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
  • Μετεγκατάσταση εξοπλισμού
  • Προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας συστημάτων.

Συμβόλαια Συντήρησης

H PROFITservices γνωρίζοντας την σημασία που έχει η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενός συστήματος πληροφορικής, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική συντήρηση και σωστή υποστήριξη του.

Αναλαμβάνουμε το βάρος της καθημερινής παρακολούθησης της λειτουργίας των συστημάτων της εταιρείας σας, απαλλάσσοντας σας από την ανάγκη σύστασης τμήματος Πληροφορικής.

Δεσμευόμαστε για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων σας μέσω συμβολαίων συντήρησης και συγκεκριμένους χρόνους απόκρισης.

Λειτουργική Υποστήριξη – ΙΤ Outsourcing

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη καθημερινής διαχείρισης των συστημάτων τους, προσφέρουμε εξειδικευμένους μηχανικούς πλήρης απασχόλησης, οι οποίοι εργάζονται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, με συμβόλαιο ορισμένης διάρκειας, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.